Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen MW Administratie & Advies Herwen, gevestigd te

      Herwen, nader aan te duiden als opdrachtnemer en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen opdrachtgever.

 

1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de 

      toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van

      kracht.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens opdrachtnemer uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen worden ingetrokken zolang deze niet

      aanvaard zijn door opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging

      (overeenkomst van opdracht) door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door

      opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

 

2.4 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat

      deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct

      uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

 

3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens

       en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 

3.3 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet

      tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4: Uitvoering van de opdracht

4.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

 

4.2 Opdrachtnemer is bevoegd werkzaamheden door derden te laten verrichten. Hierover zal vooraf overleg plaatsvinden met opdrachtgever.

 

4.3 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden. Dit is alleen anders indien de wet of zijn beroepsplicht hem verplicht de

      betreffende gegevens openbaar te maken.

 

4.4 a. Opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voor zover

          zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.

      b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel

          daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van

          de opdrachtgever.

      c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit

          beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

Artikel 5: Tarief

5.1 Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een

      uurhonorarium. Opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever vooraf opgave van de geschatte kosten voor de door hem en/of

      door zijn personeel te verrichte arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar c.q. boekjaar.   

     

5.2 Voor de verrichtte werkzaamheden wordt een urenregistratie bijgehouden. De cliënten die per kwartaal hun administratie laten bijwerken,

      ontvangen na afloop van deze periode een factuur en één bij het afronden van het jaarwerk. Voor alle andere cliënten wordt er

      gefactureerd na afloop van de verrichtte werkzaamheden.

 

5.3 Het tarief van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

 

5.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging

      ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en

      opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

5.5 Het tarief van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of

      indien opdrachtnemer hiertoe besluit na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever

      en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen

      wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch

      in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum.

 

6.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het

      moment dat het verzuim is ingetreden aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een

      maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

 

6.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan opdrachtnemer rechtsmaatregelen nemen strekkende tot

      verkrijging van betaling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door opdrachtnemer te maken buitengerechtelijke

      incassokosten, welke worden vastgesteld volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

 

6.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is

      opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer

      te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige    

      rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit

      welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

6.5 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door opdrachtnemer

      gemaakte invorderingskosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen.

 

Artikel 7: Reclames

7.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 30 dagen na de verzenddatum van de

      stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

 

7.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het

      kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de

      opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaalde tarief.

 

Artikel 8: Leveringstermijn

8.1 Is opdrachtgever een uitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of stukken ter beschikking te stellen,

      dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling is ontvangen

      respectievelijk de informatie en/of stukken geheel ter beschikking zijn gesteld.

 

8.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk

      is overeengekomen.

 

8.3 De overeenkomst kan, tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden,

      tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen

      leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk

      Wetboek.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem kan worden

      verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is

      opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door

      een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk voor

      zover de aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt tot het bedrag van de door de verzekering

      uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag,

      met een maximum van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.

 

9.2 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan

      opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband

      houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

 

9.3 Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt uiterlijk 60 maanden nadat de fiscale aangiftes van het betreffende boekjaar zijn

      ingediend, te vermeerderen met de termijn waarvoor uitstel is verleend. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de

      opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole over het betreffende tijdvak de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld

      hierbij aanwezig te zijn, en voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de betreffende

      tekortkoming te herstellen en in het geval verdere werkzaamheden naar aanleiding van c.q. in verband met die tekortkoming hebben

      plaatsgevonden, zonder dat de opdrachtgever de opdrachtnemer daarbij betrokken heeft.

 

Artikel 10: Verjaring

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit

welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na

het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendom

11.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het

        kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

 

11.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen,

        werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin van het

        woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren.

 

Artikel 12: Recht van terughouding

Opdrachtgever machtigt door het verstrekken van een opdracht opdrachtnemer onherroepelijk tot het terughouden van de overgegeven

stukken en administratie totdat opdrachtgever de prijs voor de verrichte diensten volledig heeft betaald.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands

recht van toepassing.